Cơ cấu tổ chức Viện

1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Viện

 

 

2. Các nhiệm vụ chính của Viện

♦ Tổ chức quản lý chương trình đào tạo đại học chính quy Cử nhân Kinh doanh Quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản.
♦ Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc dự án VJCC, bao gồm chương trình đào tạo Kinh doanh Cao cấp – Keieijuku; chương trình bồi dưỡng doanh nghiệp trung và ngắn hạn; chương trình đào tạo nâng cao năng lực tiếng Nhật; và các hoạt động xúc tiến giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản và các hoạt động khác trực thuộc dự án VJCC. Đầu mối tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ phía Nhật Bản cho trường Đại học Ngoại thương.
♦ Tổ chức triển khai chương trình liên kết đào tạo đại học, sau đại học với các trường, viện của Nhật Bản và đối tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
♦ Tổ chức và triển khai hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ, tư vấn quản lý, kinh doanh cho các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước.
♦ Xúc tiến các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản.
♦ Đầu mối kết nối với Câu lạc Bộ Keieijuku để triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đã, đang và sẽ tham gia Dự án đào tạo tại VJCC.