Khóa Học: Quản Lý, Đánh Giá Thành Tích Nhân Viên, Xây Dựng Hệ Thống Lương Thưởng

 • Thời gian:
  Khai giảng ngày:
  7,8/07 & 14,15/07/2020
 • Học phí:
  5.500.000VND/học viên
  * Giảm 5% cho nhóm trên 5 học viên.
  * Giảm 8% cho nhóm trên 10 học viên
 • Giảng viên:
  Chuyên gia: Ngô Quý Nhâm
  (Tham khảo thêm Poster)
 • Đối tượng tham gia: Cán bộ quản lý, phụ trách nhân sự
 • Nội dung:
  * Phát triển hệ thống tiêu chí đánh giá thành tích KPI dựa trên phương pháp thẻ điểm cân bằng BSC.
  * Sử dụng kết quả đánh giá thành tích trong hoạt đọng đào tạo, phát triển nhân sự, hệ thống lương thưởng.
  * Xây dựng hệ thống lương thưởng.